Back to search

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Kunnskapsformer og kunnskapsmodeller i omsorgen for utviklingshemmede. - En kunnskapssosiologisk studie

Awarded: NOK 2.5 mill.

Samfunnets omsorg for personer med utviklingshemming har vært gjenstand for skiftende perspektiver og faglig dominans. I et historisk perspektiv har den viktigste aksen gått mellom et pedagogisk og et medisinsk perspektiv. To interessante trekk ved den no rske omsorgen sammenlignet med andre land er at Norge både var det første landet i den vestlige verden som helt avvikler den tradisjonelle institusjonsomsorgen for utviklingshemmede, og det første landet som vedtok en lov som tillater bruk av makt og tvan g overfor utviklingshemmede med store avviksproblemer. Hva er dette tilsynelatende paradokset et uttrykk for? Er det ene konsekvens av det andre, eller er det uttrykk for den ideologiske spenning som har preget omsorgen og tjenester overfor utviklingshemm ede de siste tiår. Dette er noen av de hovedspørsmål som reises i denne studien. Prosjektet vil ha en utgangspunkt i et kunnskapssosiologisk perspektiv. En vil kartlegge hvilke kunnskapsdisipliner og paradigmer som er representert på de arenaer og i de m iljø som yter, eller på ulike måter tilrettelegger for omsorg for utviklingshemmede, herunder forsknings- og kunnskapsmiljøer, og utdanningsinstitusjoner som utdanner fagpersonell til slik omsorg. En ønsker også å studere de ulike kunnskapsdisiplinene og -pradigmenes relative posisjon og dominans på ulike arenaer, hvilke eventuelle allianser eller polariseringer det er mellom ulike kunnskapsdisipliner og paradigmer eller mellom de institusjoner og miljø hvor denne kunnskapen er lokalisert, og hvordan sli ke allianser eller polariseringer kommer til uttrykk.

Funding scheme:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project