Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Paratuberkulosesmitte - geit og storfe.

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Number:

146144

Project Period:

2002 - 2004

Funding received from:

Organisation:

Location:

Paratuberkulose som forårsakes av Mycobacerium avium subsp. paratuberculosis, er en kronisk sydom som angriper tarmen hos drøvtyggere. Dyrene blir smittet i ung alder, men det tar flere år før sykdommen viser seg. Sykdommen fører til store økonomiske tap. M.a.paratuberculosis har blitt utpekt som mulig årsak til Crohn`s sykdom hos menneske, og selv om dette ikke er bekreftet, kan en slik sammenheng ikke utelukkes. Paratuberkulose finnes hos geit i Norge, men blir kontrollert ved vaksinering. En har antatt at den stammen av M.a. paratuberculosis som gir sykdom hos geit i Norge ikke framkaller sykdom hos storfe. I et igangværende podningsforsøk med "geitestammen" av M.a. paratuberculosis på storfe er det blitt vist at dyrene smittes av bakterien, at de oppa rbeides celleformidlet immunitet og at de skiller ut bakterier i avføringen. På grunn av sykdommens lange inkubasjontid, må podingsforsøket forlenges for å kune trekke en endelig konklusjon. Det er viktig å kunne påvise paratuberkulose hos smittende dyr før sykdommen viser seg. Dette kan gjøres med gamma interferon testen som påviser celleformidlet immunitet mot paratupberkulosebakterien. Det er imidlertid nødvendig å undersøke et større utvalg av geit og storfe for å se på utbredelsen av falske positive prøver før metoden kan benyttes i diagnostikk.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project