Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Bier og blomster - kunnskapsbasert utvikling av birøkt som næring i Nord-Norge.

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Manager:

Project Number:

146147

Project Period:

2001 - 2005

Funding received from:

Location:

Birøkt har de siste årene blomstret kraftig opp i Nord-Norge. En stor andel av de nyopplærte røkterne ønsker birøkt som tilleggsnæring. Klimaet i nord er jevnt over kjøligere enn i sør, noe som krever et høyt kunnskapsnivå hos røkterne for å lykkes. Birøk terne i Nord-Norge oppnår imidlertid en høyere kilopris enn de i sør, delvis grunnet høy etterspørsel, men fokus på nordnorsk honning som eksklusivt produkt er også viktig (eks: Lynghonning fra Dønna, Sommerhonning fra Helgeland). Klima-, lysforhold og pl antesammensetning er annerledes i nord enn i sør. Prosjektet skal undersøke hvordan disse faktorene påvirker produksjonen. Naturlig ressurspotensiale skal kartlegges gjennom nektarmålinger hos ville arter, preferansemålinger hos bier og kartlegging av pla ntesammensetnings betydning for honningutbyttet. Potensialet for bruk av kulturplanter for å øke honningutbyttet skal kartlegges ved nektarmålinger samt preferansemålinger hos bier. Dyrkingsegenskaper for en rekke vekster skal undersøkes. På bakgrunn av d isse dataene, årlig spørreundersøkelse der data om trekkforhold og produksjon innhentes samt veiing av kubetilvekst gjennom sesongen skal produksjonspotensiale og naturlige produksjonsbegrensende faktorer kartlegges. Dataene sa mmenstilles slik at amn kan gi konkrete anbefalinger om hvilke driftsmetode og bigårdsplassering som vil gi høyest mulig produksjon.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project