Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Effekten av klimavariasjon, reintetthet og demografi på produksjon innen reindriften i Finnmark.

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Manager:

Project Number:

146401

Application Type:

Project Period:

2002 - 2005

Funding received from:

Som følge av overbeite, ugunstige klimatiske forhold og en økning i rovviltbestanden, har reindriften i Finmark slitt med store tap og følgelig lav produksjon i de senere år. Den relative betydningen av de ulike faktorene og hvordan disse faktorene virker sammen, er imidlertid lite forstått. Et sentralt spørsmål for forskere og forvaltere er derfor i hvor stor grad de ulike faktorene, og interaksjonen mellom dem, bidrar til den lave produksjonen. I dette studiet vil vi kvantifisere hvordan reintetthet, kl imavariasjon og demografi i besetningene påvirker produksjonen i Finmark. Dette skal gjøres ved å innhente detaljerte demografiske data (alder, vekst, alder ved kjønnsmodning, overlevelse og reproduksjon) fra individmerkede simler i ulike reinflokker ove ret stort geografisk område i Finmark. Data skal innhentes ved reinsamlinger på tur inn og ut av vinterbeite slik at den relative betydningen av henholdsvis sommer- og vinterbeite kan kvantifiseres. De innsamlede data vil brukes til å lage en empirisk mod ell for å beskrive hvordan klimavariasjon, reintetthet og demografi påvirker produksjonen i reindriftsnæringen.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project