Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Eksternalisering av arbeid og fleksible bemanningsløsninger: Utfordringer ved styring av kompetanse

Awarded: NOK 4.5 mill.

Prosjektet vil analysere organisering av verdiskapningsprosesser over bedriftsgrenser. Formålet er å bidra til ny vitenskaplig kunnskap om 1. bedriftenes bruk av atypiske tilknytningsformer for arbeid 2. hvilke utfordringer økt bruk av ekstern kom petanse medfører for bedriftene og hvordan disse håndteres 3. tjenesteutvikling, innovasjoner og organisering av samarbeid når bemanningsbedrift og kunde knyttes tettere sammen 4. i hvilken grad utviklingen innen IKT-teknologi, IKT-sektor og IKT-a rbeid bidrar til utvikling av "øsere" nettverksformer framfor integrerte bedrifter og hvilke utfordringer dette reiser på bedrifts- og samfunnsnivå. Prosjektet retter seg mot et tverrfaglig - sosiologi, organisasjonsstudier/strategi, HRM, økonomi - temao mråde. Spørsmålene som tas opp er av klar relevans for norske bedrifter, interesseorganisasjoner, samt offentlige myndigheter innen arbeidsmarked/arbeidsliv (særlig AAD). Prosjektet vil bygge på en kombinasjon av kvalitative casestudier og en kvantitativ undersøkelse.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project