Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Liturgisk musik i det medeltida Nidaros sedd inom sin europeiska kontext (AVSNITT II)

Awarded: NOK 1.5 mill.

Projektets skall öka vår kunskap om Norges tidligaste musikhistoria genom intensiva forskningsinsatser inom den norska medeltidens mest relevanta musikhistoriska problemkomplex: den liturgiska musiken i det medeltida Nidaros. Projektets titel antyder ett perspektivskifte: Norges receptiva andel i och produktiva bidrag till den liturgiska sångtradition, som medeltiden ansåg som hela det latinska Europas gemensamma kultmusik, skall undersökas ur ett europeiskt perspektiv. Genom att fokusera på den norska m edeltidens "latinska" hellre än på dess "nordiska" sida belyser projektet inte i första hand den norska medeltidskulturens särart och (perifera) särställning, utan dess anslutning till och delaktighet i den "Iatinska medeltidens" kultursystem. En uppenba rförutsättning för all forskning på detta område är att det primära källmaterialet blir tillgängligt genom en katalogisering enligt kriterier som är relevanta för musikhistorisk forskning. En sådan katalog i form av en databas skall åstakommas i samarbet emellan projektet och Riksarkivet i Oslo genom en i förhand definierad arbetsfördelning mellan en arkivintern och en extern forskningsinriktad katalogisering av fragment av liturgiska musikhandskrifter.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project