Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Mineralisering av karbon og nitrogen etter pløying av eng.

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Manager:

Project Number:

147062

Application Type:

Project Period:

2002 - 2007

Location:

Pløying av eng kan skape ekstreme situasjoner med omsyn til utvasking av N og problem knytt til vurdering av næringsforsyning. I økologisk drift er god utnytting av tilgjengelege N-ressursar viktig fordi N oftast er avgrensande for plantevekst og fordi mi ljøaspektet er viktig. Prosjektet skal kartlegge potensialet for mineralisering av C og N etter pløying av eng med ulik alder og innhald av kløver. Endring av mineralisering som følgje av ulik grad av forstyrring ved jordarbeiding skal undersøkjast, samt mineralisering i perioder med låge temperaturar utanfor vekstsesongen. Hurtigmetode for analyse av potensiell C- og N-mineralisering blir testa. Det kompliserte samspelet mellom jordfysiske, biologiske og meterologiske faktorar sin påverknad på minerali sering av C og N gjer det vanskeleg å vurdere N-faktoren. I tillegg til å få fram ny kunnskap blir det i prosjektet lagt sterk vekt på å systematisere kunnskap. Mellom anna ved bruk av den mekanistiske modellen SOIL_NO. Kalibrering av modellen blir gjort på eksisterande data og nye forsøksdata. Testing av modellen blir gjennomført i prosjektet. Problemstillingar for økologisk drift er vektlagt, men forsøksspørsmåla er høgst relevante også for konvensjonelle drift. Ny kunnskap vil dekke behov for viktig v idareutvikling av tilgjengelege norske gjødslingsprogram.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project