Back to search

MARKSAM-Marked og samfunn

Kvalitet, informasjon og merking

Awarded: NOK 2.0 mill.

Det vil bli økt konkurranse i det norske matvaremarkedet. Norske produsenter vil være avhengig av å produsere det forbrukerne ønsker og merke produktene sine slik at de attraktive produktattributtene kommer klart fram. I første del av prosjektet vil vi foreta en litteraturstudie av attraksjonsmerker for storfekjøtt. Vi vil videre evaluere flere av de utenlandske merkene ved hjelp av norske fokusgrupper. I andre del av prosjektet vil vi se på effekten av ulike produktopplysninger på forbrukerenes valg. Vi vil gjennomføre en spørreundersøkelse der et representativt utvalg av befolkningen blir spurt om å velge mellom ulike produkter. Ved å se hvilke alterna tiver forbrukerne velger, kan vi finne effekten av de ulike opplysningene på forbrukerenes valg. Spørreundersøkelsen er fleksibel, og kan håndtere både eksisterende og konstruerte produktbeskrivelser. Dette er viktig i evalueringen av produkter på utvikli ngsstadiet. I tredje del av prosjektet vil et trenet smakspanel klassifisere kvaliteten til fileter av storfekjøtt. Filetene vil bli merket og solgt i eksperimentelle auksjoner. Vi vil benytte lukkede andreprisauksjoner der deltagerne har økonomiske incentiver til å by sin sanne betalingsvillighet. Spørreundersøkelsens representativitet og fleksibilitet kombinert med auksjonenes økonomiske incentiver, gir en omfattende studie som fanger opp et stort antall attributter og verdsetter disse på en realistisk måte.

Funding scheme:

MARKSAM-Marked og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project