Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Sørsamisk landskapsforståelse i et religionsvitenskapelig perspektiv

Awarded: NOK 1.7 mill.

Materiale fra feltundersøkelser og kildeskrifter, samt tidligere forskning på samisk religion vil analyseres ut i fra hermeneutiske og sosialantropologiske teorier om kontekstuelle forståelser av landskap. Prosjektet søker å gi en framstilling av forestil linger og skikker knyttet til hellige steder, som har forekommet blant sørsamer på Helgeland og tilgrensende områder, basert på analyse av kilder fra 1600-tallet og fremover. Dette vil knyttes til analysen av materialet fra feltundersøkelsene om sørsamers forståelse av tradisjoner om hvordan en skal forholde seg til landskapet. Den gamle samiske religionen innebar relasjoner mellom mennesker og makter i naturen. Dette kan betegnes som en subjekt-til-subjekt­ relasjon mellom mennesker og landskap som er grunnleggende forskjellig fra en naturvitenskapelig forståelse hvor dualismen mellom natur og kultur er et paradigme. Hensikten med en regionalhistorisk framstilling som inkluderer samtiden, er å oppnå ny kunnskap om regionale særtrekk ved sørsamisk r eligiøsitet, som kan utfylle eksisterende forskning på religiøsitet i andre samiske områder og komparative perspektiver med andre arktiske urfolk. Prosjektet vil bidra til å videreutvikle teori på naturreligiøsitet og urfolks religiøsitet, som er anvendba re både i religionsvitenskap som fag og i samisk forskning generelt.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project