Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Reduksjon av staphylococcus aureus og streptococcus dysgalactiae ved mastitt hos ku.

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Manager:

Project Number:

147165

Project Period:

2002 - 2005

Funding received from:

Organisation:

Location:

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av år 2002 til 2005 og benytte ervervet kunnskap fra tidligere jurhelsestudier og sintidsterapiforsøk for å videreutviklet og etablert dette i felten. Tidligere forsøk har vist motstridende resultat mht utvikling av pe ncicillin-resistens i forhold til dagens anbefalte terapi i Norge. Det trengs mer forskning for å sikre at riktig strategi blir valgt. Foreløpig resultat fra prosjektnr. 137704/110 ("Sann forekomst av subklinisk mastitt") viser at forekomsten av Staph.aur eus i Norge er stor (18.8% av kyrne). Det er derfor stort behov for å finne tiltak for å redusere denne forekomsten. Alle buskaper i 5 til 6 veterinærområder blir tilfeldig randomisert i tre forskjellige terapigrupper, videre blir tilfeldig randomisert ti l tre forskjellige regimer med spenedypping. En bruker Helseutskrift eventuelt kombinert med tilgjengelig dataverktøy for å plukke ut kyr som har nytte av sintidsterapi videre plukke ut kyr som bør utrangeres pga. dårlig prognose. Resultatene vil bli eval uert ved hjelp av resultater fra speneprøver og data fra Kukontrollen. En trenger minst 210 buskaper med minst 150 kyr i hver gruppe som følges i to år. Data vil bli analysert på tre grupper med en kovariat - for eksempel tre terap iregimer med spenedyppi ng som kovariat. Resultatet vil vise hvilke kontrollmetoder som er mest effektive under norske forhold hvoretter disse kan anvendes i den totale populasjonen.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project