Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Økologiske konsekvenser av genmodifiserte planter: effekt på plantespisende insekter og deres naturlige fiender.

Awarded: NOK 3.1 mill.

Det er bred internasjonal enighet om behovet for å intensivere forskningen på miljøeffekter ved utsetting av genmodifiserte planer. Effekter av gm-plantene oppover i plantenes næringsnett er en viktig miljøfaktor. Tritrofiske studier med insekter er lite studert, og "case by case"-studier er nødvendige. I Norge er slike studier ikke foretatt, på tross av at både NFR og politikerne v/St. melding nr. 42 for 2000 - 2001 om biologisk mangfold presiserer behovet for en nasjonal opprusting av kompetansen på mi ljøsiden innen genteknologi. Prosjektet skal studere det tritrofiske systemet gm-potet - bladlus -bladlussnylteveps. Dette er et svært vanlig system i Norge. Bladlus har en stor spredningsevne og kan derved overføre plantemateriale over store området. Bla dlussnylteveps bidrar til kontrollen av bladlus i landbruket. Målet ved prosjektet er å vise om genmodifiserte planter har effekter på insekter i 2. og 3.dje torfinivå. Mulige effekter studeres ved foringsforsøk, der viktige parametre er utviklingshastig het, dødelighet, reproduksjon/parasitteringsevne og kjønnsforhold. Ved adferdstudier, der snyltevepser får valg mellom gm-materiale og vanlig materiale, studeres kolonisering, søke- og eggleggingsadferd. Her inngår også adferd ovenfor pollen og bladlusens honningdugg. Undertegnede og samarbeidspartner har gjennom 20 års arbeid med bladlus og bladlussnylteveps lang erfaring med de aktuelle metodene som skal nyttes.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project