Back to search

HELSESAM-Helse og samfunn

Romsåsprosjektet. Diabetes og hjerte-/karsykdom i en multietnisk befolkning i Oslo øst -en livsstilsintervensjosstudie

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Number:

147243

Application Type:

Project Period:

2002 - 2006

Funding received from:

Location:

Romsåsprosjektet startet i 2000 med en helseundersøkelse utført av SHUS i Romsås og Furuset bydeler, med spørreskjema, fysisk undersøkelse og blodprøver. Helseundersøkelsen skal gjentas i 2003. 1 mellomtiden foretas en livsstilsintervensjon med hovedvekt på å fremme fysisk aktivitet i bydel Romsås, mens bydel Furuset tjener som kontroll. Den foregår etter en individbasert høyrisikostrategi og en befolkningsstrategi og bygger på et bredt teorigrunnlag. Prosjektet har sterk lokal forankring (bydelsadminist rasjon/politikere/frivillige organisasjoner) og involverer kompetansemiljøer på fysisk aktivitet (Norges Idrettshøgskole), diabetes (Diabetesforskningssenteret Aker sykehus) og gjennomføring av helseundersøkelser (SHUS) i tillegg til Universitetet i Oslo. I intervensjonsbydelen ble alle i mellom 31 og 67 år invitert, i kontrollbydelen et alders- og kjønnsmatchet utvalg. Fremmøtet var ca 50 % (2922 personer, 623 ikke-vestlige), likt blant norske og i de største fremmedkulturelle gruppene. Tverrsnittdataen e vil gi kunnskap om faktorer som skaper uhelse i Oslo øst. Personer med diabetes eller andre definerte risikofaktorer ble selektert til høyrisikoprosjektet (N= 177) som tilbyr individuell og gruppebasert rådgivning om fysisk aktivitet, deltakelse i tilre ttelagte treningsgrupper, rådgiving om kost og røykeslutt, regelmessige legeundersøkelser. Dataene viser høy prevalens av type 2 diabetes (opp til 9% i grupper av norske menn og 50% i enkelte aldersgupper blant personer fra det indiske subkontinent).

Funding scheme:

HELSESAM-Helse og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project