Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

From membership to market? Local voluntary associations and democracy in Norway

Awarded: NOK 2.1 mill.

Prosjektet tar sikte på å analysere innholdet i og noen av konsekvensene av endringene i det norske organisasjonssamfunnet siden midten av 1960­ årene. Det legges særlig vekt på perioden etter 1980. Denne perioden er preget av av-ideologisering, egeno rganisering, svekkede bånd fra lokalt til sentralt nivå og svekkede bånd mellom deltaker og organisasjon. Prosjektet vil drøfte hvordan disse endringene påvirker organisasjonenes rolle i demokratiet, med utgangspunkt i det lokale nivået i organisasjonssam funnet og den enkelte deltakers atferd og holdninger til frivillig organisering. Denne utviklingen blir stilt i relieff og plassert i en internasjonal fagdebatt ved hjelp av Robert Putnams formulering av teorien om sosial kapital og Theda Skocpols instit usjonalistiske tilnærming, som representerer to ulike normative idealer for organisasjonenes rolle i demokratiet. Gjennom systematisk sammenlikning av nye og gamle generasjoner av organisasjonsaktive og organisasjoner, tar avhandlingen sikte på: - å u tvikle nye begreper til å forstå et nytt organisasjonssamfunn - å identifisere drivkrefter og motkrefter til utviklingen - å problematisere forutsetningene sosial kapital-tilnærmingen og den institusjonalistiske tilnærming bygger på. Datamaterial et vil bestå av tre deler: En spørreundersøkelse på individnivå, undersøkelser av det lokale organisasjonslivet i Hordaland i 1980, 1990 og 2000 og andre skriftlige kilder (årsmeldinger, jubileumsskrifter, avisartikler o.l.). De to første elementene av da tamaterialet er allerede samlet inn og systematisert.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap