Back to search

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Styringsmessige konsekvenser av statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten

Awarded: NOK 1.7 mill.

Gjennom behandlingen av Ot.prp. nr 66 (2000-2001) besluttet Stortinget at staten overtar ansvar for og eierskap til spesialisthelsetjenesten fra 1. januar 2002. Innebygd i reformen ligger en forutsetning om at sykehusene og de andre institusjonene innen s pesialisthelsetjenesten skilles ut fra forvaltningen og organiseres gjennom fem regionale sykehusforetak. Institusjonene organiseres som foretak under de regionale helseforetakene. Foretaksorganisering innebærer at sykehusenes kapital aktiveres og avskriv es etter regnskapslovens retningslinjer, samt endringer i formelle rutiner for styring, ansattes rettigheter og visse andre forhold. Gjennom prosjektet legges det opp til en analyse av de styringsmessige konsekvensene av sykehusreformen. Prosjektets tema er hvordan politiske styring og kontroll utøves før og etter reformen. Prosjektets hovedproblemstillinger er knyttet til tre ulike delprosjekter der en skal studere hvilke effekter endringer i styringsmessige forhold har for: - Kostnadskontrollen i s ykehussektoren - Ressursfordelingen mellom de regionale foretakene og mellom sykehusene i regionene - Funksjonsfordeling, akuttberedskap og bruk av private leverandører. Prosjektet gjennomføres i perioden 2002-2004. Deler av prosjektet gjennomfør es som en komparativ analyse mellom Norge, Sverige, Storbritannia og Frankrike.

Funding scheme:

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project