Back to search

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Stressproteiner og genekspresjon. Intracellulare mekanismer, med hovedvekt på studier av dyr fra tungmetallforurensede områder

Awarded: NOK 1.8 mill.

Tungmetallbelastning til vassdrag nedstrøms gruver utgjør fortsatt ett av Norges største miljøproblemer. Prosjektet vil fokusere på studier av fisk fra gruveforurensede vassdrag i Norge, for å studere hvordan disse dyrene har tilpasset seg antropogene uts lipp av metaller som Cd, Cu og Zn. Det tas sikte på å studere vekselvirkninger mellom stressproteiner og deres gener (metallothionein, antioksidant-enzymer, heat shock proteins m.fl.) i eksponerte fisk, versus kontrollfisk fra ikke-forurensede habitater. Målinger av mengden av stressproteiner i vev som gjelle og lever vil sammenholdes med genregulering og genekspresjon i de samme vevene. Med hjelp av metoder utviklet i forbindelse med det nye fagfeltet "toxicogenomics" tas det sikte på å avdekke hvordan stressgener samspiller etter tungmetallstress, for så å sammenligne genekspresjonen og induksjonsratene av stressproteinene. Prosjektet vil ha to hovedfokus, det ene vil være økotoksikologisk grunnforskning ved å studere toksikologiske mekanismer i cell ene , og det andre vil være å utvikle biomarkører som siden kan utnyttes av forvaltningen i miljøovervåkning. Prosjektet vil derfor også ha relevans for andre miljøgifter som forventes å ha sammenlignbare effekter på dyr eksponert for forhøyede nivåer av potensielle miljøgifter som en følge av menneskelig aktivitet.

Funding scheme:

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project