Back to search

MARKSAM-Marked og samfunn

Fenomenet grensehandel - rasjonalitet mer enn galskap?

Awarded: NOK 1.6 mill.

Fenomenet grensehandel skal belyses ved hjelp av ulike metodiske tilnærminger, både kvalitative og kvantitative tilnærminger, men med klar hovedvekt på de kvalitative. Prosjektet har fire hovedproblemstillinger eller –tema som skal belyses 1) Hvilke argumenter er det som framsettes i den offentlige debatten som grensehandel? 2) Hvordan forstås og oppleves fenomenet grensehandel av grensehandlerne selv? 3) Hvordan oppfat tes forholdet mellom innsats- og utbyttefaktorer av grensehandlerne? 4) Hvordan forstår grensehandlerne prisforskjeller og hvordan etableres ”billighet”? Innledningsvis vil vi foreta en diskursanalyse av den offentlige debatten om grensehandel, hvor hovedvekten vil ligge på de siste års debatt. Det skal videre gjennomføres en feltstudie på svensk side av Svinesund og i Kilpisjärvipå finsk side av grensa fo r å forklare fenomenet kulturelt. I tillegg vil det bli gjennomført en survey blant grensehandlerne i de samme områdene som skal gi kunnskap om hvem grensehandlerne er. Videre skal det foretas prissammenligninger mellom Norge/Sverige og Norge/Finland. Prosjektet er et samarbeid mellom Statens institutt for forbruksforskning og Norsk senter for bygdeforskning, og er en videreføring av et flerårig samarbeid mellom de to institusjonene på ulike forskningsprosjekter innenfor matområdet.

Funding scheme:

MARKSAM-Marked og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project