Back to search

MARKSAM-Marked og samfunn

Å sette pris på hylleplassen. Innkjøpsrutiner og -systemer i internasjonale dagligvarekjeder.

Awarded: NOK 2.5 mill.

<.zeta.> betale for hylleplassen - "slotting fees" - er av mange betraktet som en måte å prissette et knapt gode -markedsadgang. Norske eksportører kan fortelle om ulike og uoversiktlige innkjøpssystemer hos detaljlister i ulike land. Rapporter fra det no rske markedet tyder på at varianter av slike systemer er etablert i Norge. Vi ønsker i) å kartlegge forekomsten og variasjonsbredden av slike systemer i Norge og Europa, ii) få vite hvordan de sprer seg mellom land, og iii) sin noe om konsekvensene av dis se systemene for konkurransen i markedene (blant detaljister så vel som leverandører) og for forbrukerne. Med utgangspunkt i teori om konkurranse spør vi hvorvidt "slotting fees" virker til å heve etableringsbarrierer i markedet, eller bidrar til å reduse re transaksjonskostnadene og dermed bedre effektiviteten? Vår kartlegg vil bl.a. kunne berede grunnen for senere konkurransepolitiske analyser (priser og samfunnsmessig lønnsomhet). Prosjektet vil baserer seg på foreliggende skriftlig materiale og interv juer med norske leverandører til norsk og europeisk dagligvarehandel, innkjøpsavdelingene i dagligvarekonsern og norske europeiske (EU) konkurransemyndigheter. Kunnskap om disse ordningene er av betydning for konkurranse- og forbrukermyndigheter samt for aktører som gjennom markedsbygging ønsker å komme nærmere forbrukermarkedeti Norge så vel som i Europa.

Funding scheme:

MARKSAM-Marked og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project