Back to search

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Valg av beskyttelsesstrategier mot miljøstress: Betydningen av konkurranse om samme kjemiske ressurser

Awarded: NOK 1.7 mill.

Organismer er utsatt for ulike typer stress, som ofte virker sammen. Enkelte av organismenes forsvarsmekanismer mot stress er basert på bruk av samme kjemiske ressurs, slik at det kan oppstå en konkurransesituasjon mellom mekanismene. Et eksempel på en sl ik konkurransesituasjon har man i organismenes forsvar mot toksisk metall og mot fryseskader ved lav temperatur, idet begge er basert på proteiner med et ekstremt høyt innhold av aminosyren cystein. Både metallbindende protein og antifryseproteiner hos in vertebrater er vist ha innpå 30 % cystein. Har denne konkurransesituasjonen ført til at de mest metalleksponerte organismer baserer sin kuldeherdning på frysetoleranse, som krever isnukleerende lipoproteiner uten mye cystein? En vil undersøke om metalleks ponering reduserer fryseunnvikende insekters evne til å produsere antifryseprotein. Om fryseunnvikende arter gjennomgående har lavere metallinnhold enn frysetolerante arter, om arter som kan skifte fra den ene kuldeherdningsform til den andre gjør dette s om en følge av metalleksponering og om isnukleatorene hos de frysetolerante artene også hjelper til med å binde metaller, som øker sterkt i konsentrasjon når organismene fryser.

Funding scheme:

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project