Back to search

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedstilpassing, omstillingsevne og ledelsesressurser i samvirkebasert næringsmiddelindustri: Nye konkurransestrategier og former.

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Number:

147847

Application Type:

Project Period:

2002 - 2005

Funding received from:

Location:

Framtiden for det norske landbrukssamvirket er uklar. Går det mot slutten, eller mot en ny start? Kommer landbrukssamvirke til å ta nye former? Hva er i så fall de mest aktuelle mulighetene, og hva er konsekvensene for samlet effektivitet, konkurranseevne , samt medlemmenes situasjon? I prosjektbeskrivelsen skisserer vi en studie som skal klargjøre spørsmål av denne typen. Tilpasningssituasjonen til disse organisasjonene er spesielt i forhold til næringslivet for øvrig både pga. egenskaper ved samvirke som organisasjonsform, samt deres historisk sentrale rolle som forvaltningsorgan. Undersøkelsen skal trekke ut de mest rele vante lærdommene fra et utvalg samvirkemodeller i land hvor konkurransen er mer intens enn tilfellet er i Norge. Fokus settes både på konkurranseutsatte organisasjonsmodeller, og på økonomiske og politiske særtrekk ved den konteksten som modellene fungere r innenfor. I samarbeid med Netherlands Institute for Cooperative Entrepreneurship vil vi gjennomføre empirisk arbeid på et utvalg case-bedrifter som representerer ulike modeller (Ny-generasjonssamvirke, Samvirkebaserte konsern-modell og Kombinasjonsløsni nger). Disse gjøres til gjenstand for systematisk sammenligning langs de tre dimensjonene konkurransestrategi, organisasjonsstruktur og institusjonell kontekst, og overføringsverdien til norsk virkelighet drøftes.

Funding scheme:

MARKSAM-Marked og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project