Back to search

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Arbeidshukommelse og språkvansker

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Manager:

Project Number:

148292

Application Type:

Project Period:

2002 - 2004

Location:

Mellom 3 til 10 % av alle barn har det en kaller spesifikke språkvansker, 90% av disse får diagnosen dysleksi. I det kliniske arbeidet med barn i denne gruppen står en overfor det problem å skille mellom barn med språkvansker der vanskene er miljørelatert e (som hos minoritetsbarn) og barn som har språkvansker av fundamental karakter (spesifikke språkvansker). I dette arbeidet benytter en vanligvis tester som er "kunnskapsbaserte". Fordi det er stor variasjon mht. graden av eksponering for ord og begreper i gruppen barn med språkvansker, greier en ikke å skille mellom barn med miljøbestemte problemer og barn som har grunnleggende "prosesseringsbaserte" vansker. Utenlandske undersøkelser viser at prestasjonene på nonord repetisjonstester kan fungere som e n "markør" for spesifikke språkvansker. Et problem med denne typen tester er at de er avhengige av uttalemønsteret i det språksamfunn barna tilhører. Nonord-prøven er bare et eksempel på prosesseringsbaserte tester innen dette området. Felles for alle sli ke tester er at de må tilpasses norske forhold og utvikles i samarbeid med lingvister. Utviklingen av kliniske prosesseringsbaserte tester blir sett i sammenheng med utprøving av en modell for fonologisk og visuell arbeidshukommelse hos voksne. Denne utpr øving finner sted i samarbeid med Psykologisk institutt og Bredtvet kompetansesenter.

Funding scheme:

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project