Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Seksuelle lovbrudd i Norge ca. 1250 - 1600

Awarded: NOK 1.7 mill.

Med utgangspunkt i kjønnsperspektiv skal ulike problemstillinger knyttet til ulovlig seksualitet i Norge i tidsrommet cirka 1250-1600 drøftes. Prosjektet tar sikte på å dekke et kronologisk tomrom, og vil være et viktig bindeledd mellom sammenlignbar fors kning på norrønt kildemateriale (cirka 900-1300) og kildemateriale fra 1600-og 1700-tallet. Prosjektets hypotese er at kvinner i større grad enn menn sto i en vinn/vinn situasjon ved seksuelle lovbrudd, blant annet fordi i hovedsak menn ble kriminalisert. Denne praksisen skyldes svært langsomme endringer av tradisjonelle holdninger, som her har røtter i hedensk tid. Da ble sanksjonene ved seksuelle forhold som ikke var godkjent av kvinnens familie tiltenkt den mannlige parten i forholdet. Prosjektet vil således stille et stort spørsmålstegn ved hevdvunne oppfatninger om at kristendommens innføring, økt statsbygging i siste del av høymiddelalderen, og innføringen av protestantismen i 1536 førte til forverring for kvinners stilling i spørsmål om seksualit et. Når resultatene skal inn i en videre samfunnspolitisk ramme, vil det anvendes teorier som går på det ene kjønns dominans over det andre. Det foreligger ikke kjennskap til at prosjektet vil innebære spesielle utfordinger for FoU. Anvendelsespotensialet for prosjektresultatene er av stor betydning for et tverrfaglig forskningsfelt, som engasjerer historikere, rettshistorikere, filologer, etnologer og religionshistorikere.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project