Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Diakron syntaks: Ordstillingsendringer i norske leddsetninger fra ca 1350 - ca 1900 (stip: Anette Lundeby)

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Number:

148416

Project Period:

2002 - 2005

Funding received from:

Location:

Hovedtema for prosjektet er fremveksten av moderne ordstilling i norske leddsetninger. Systematisk innsamling av empiri skal danne grunnlag for en kartlegging av utviklingen fra norrøn til moderne norsk syntaks. Tekstgrunnlaget vil bestå av ulike prosatek ster skrevet av nordmenn i perioden fra 1350-1900. 1 behandlingen av materialet vil stipendiaten fokusere spesielt på plasseringen av det finitte verbet i forhold til setningsadverbialet i norske leddsetninger. Utviklingen mot moderne verbdistribusjon vil utgjøre prosjektets hovedundersøkelse. Denne endringen er også egnet som utgangspunkt for en syntaksteoretisk diskusjon omkring strukturen til den utvidede verbfrasen og verbflyttinger. Som teoretisk grunnlag for arbeidet med prosjektet vil bli brukt beg reper og tilnærmingsmåter innenfor nyere versjoner av generativ grammatikk. Det er tidligere gjort undersøkelser av den tilsvarende ordstillingsendringen i svensk. Teorier fra disse arbeidene får danne utgangspunkt for en vitenskapsteoretisk diskusjon om forklaringspotensialet i ulike syntaktiske forklaringsmodeller. En delundersøkelse i prosjektet vil også omfatte en annen ordstillingsendring: bortfallet av stilistisk inversjon. En kartlegging av disse endringene i norsk vil gjøre det mulig å teste konk rete hypoteser, både fra det svenske prosjektet og fra mer generelle teorier for språkendring. Endelig håper en å kunne etablere kriterier for og kanskje fremme forslag til holdbare forklaringer for disse endringene i norsk.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project