Back to search

MILHEL-Miljø og helse

Miljøeffekter på testikkelceller - betydning av DNA-reparasjon

Awarded: NOK 2.0 mill.

Kreft og andre sykdommer i mannens reproduksjonssystem er relativt hyppige i Norge og forekomsten øker med tiden. Avkommet og dets helse blir også berørt. Det er grunn til å tro at miljø og livsstil er viktige årsaksfaktorer. Målsettingen med prosjektet e r å identifisere kjemikalier som kan skade eller påvirke testikkelceller. En har nylig publisert at testikkelceller fra menneske og rotte helt eller delvis mangler et viktig reparasjonssystem for fjerning av DNA-skader, nukleotid-eksisjonsreparasjon (NER) , mens flere andre viktige reparasjonsfunksjoner fungerte meget godt. Lav NER-kapasitet kan forklare for eksempel hvorfor cisplatin er spesielt effektiv i behandling av testikkelkreft. Samtidig kan testikkelceller være spesielt sårbare for visse stoffer, som induserer DNA-skader som repareres via NER i andre celletyper. Forskjellige typer miljøkjemikalier og stråling er aktuelle kandidater. Eksisterende in vitro-systemer som benyttes til å identifisere stoffer som skader testikkel-DNA er mangelful le, og funnene indikerer at de i liten grad vil kunne "avsløre" aktuelle stoffer. Prosjektet omfatter et detaljert studium av enkelte utvalgte miljøkjemikalier, med karakterisering av deres effekter på molekylært og cellulært nivå. Kunnskapen som oppnås i dette prosjektet utgjør et nødvendig grunnlag for testing av potensielt kjønns-celleskadende kjemikalier, og den vil dermed gi et bedre grunnlag for risiko-vurdering av slike kjemikalier.

Funding scheme:

MILHEL-Miljø og helse

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project