Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Identity Matters: Movement and Place

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Manager:

Project Number:

148717

Application Type:

Project Period:

2002 - 2008

Funding received from:

Location:

Gjennom et flerfaglig prosjekt som involverer antropologi, lingvistikk og arkeologi søkes det å dekke aspekter av forholdet mellom romlig tilknytning, sosial organisasjon og flytteprosesser i stillehavsområdet. Prosjektets hypotese er at forhistoriske møn stre av befolkningsforflytning, fast bosetning og sosial differensiering også er mulig å identifisere i nåtidige stillehavssamfunn. Prosjektet hevder at dette området representerer en unik kontinuitet, hvor lokale forhold til tilhørighet og bevegelse ikke bare bør forklares i forhold til størrelser som nasjonalstat og etniske prosesser men hvor geopolitisk forhold til sted også må analyseres i lys av sosial praksis som vektlegger og fordrer forflytning og bevegelse. Særlig sentralt her er lokale forestill inger om opprinnelse, hvor modellene er multisnarere enn monogenetiske. Disse modellene vil være gjenstand for empiriske undersøkelser på to hovedmåter. Prosjektet vil undersøke hvordan identitetspraksis har virket i: 1. befolkningen av området (arkeo logisk og lingvistisk kartlegging av befolkningskronologi, undersøkelse av romlig organisasjon) og 2. hvordan den kommer til uttrykk i samtidige flytteprosesser og i representasjon av lokal og translokal fortid. På denne bakgrunn er det mulig å fremb ringe et noe annet datatilfang enn det som vanligvis underbygger studier av sted og tilhørighet, og dermed håper prosjektet å kunne bidra til et rikere perspektiv på nåtidige geopolitiske prosesser.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project