Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Fra barnehage til skole: tale- og skriftspråklig tilegnelse hos elever fra språklige minoriteter

Awarded: NOK 2.8 mill.

Prosjektets problemstillinger gjelder minoritetsspråklige barns betingelser for å tilegne seg norsk i barnehagen gjennom interaksjon med jevandrende og voksne. Studien inneholder to delstudier: en didaktisk, innholdsbasert tilnærming og en interaksjonsbas ert tilnærming. Prosjektet retter oppmerksomheten mot de aspekter ved barnets språk som i tidligere forskning har vist seg å være avgjørende for senere skriftspråklig tilegnelse; deltakelse i kognitivt komplekse samtaler i form av forklaringer, fortelling er og metaspråklige samtaler og barnets reseptive vokabular. Problemstillingene gjelder for det første forholdet mellom barnets språklige interaksjonserfaringer i barnehagen og utvikling av barnets språkforståelse, og for det andre sammenhenger mellom bar nets språklige interaksjon i barnehagen og barnas senere utvikling av vokabular og skriftspråklige ferdigheter i 1. klasse. 20 barn i alderen 4-5 år med tyrkisk som hjemmespråk vil bli observert to ganger (med ca ett års mellomrom) i barnehagen for kjenne tegn ved språklig interaksjon, og for språkforståelse og vokabular på norsk og tyrkisk. Foreldrene vil bli intervjuet om familiens bakgrunn og språkhistorie. Barna vil observeres igjen i 1. klasse m.h.p. å utforske deres begynnende skriftspråklige ferdigh eter, samt reseptive vokabular. Fire barn vil inngå i en mer omfattende case-studie m.h.p. å kartlegge individuelle utviklingsforløp relevante for å nyansere undersøkelsens problemstillinger.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project