Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Landskap og sted - rettferdighet og moral

Awarded: NOK 0.83 mill.

Landskap og sted forstås av mange samfunnsgeografer som arenaer hvor makt, kontroll, rettigheter og moral utspiller seg. Dette reiser i vid forstand problemstillinger knyttet til eiendom og eiendomsrett, og hvordan dette uttrykkes og oppfattes av ulike me nnesker. Prosjektet søker å utforske og utfordre hvordan eksisterende faglitteratur (innenfor samfunnsgeografi og beslektede disipliner som f.eks. sosialantropologi, sosiologi og filosofi), og et utvalg forvaltningslitteratur, håndterer og problematiserer oppfatninger av steder og landskaper som uttrykk for rettigheter, rettferdighet og moral. Begrepene landskap og sted brukes ofte om hverandre. Likevel oppfattes de som to ulike fenomener. Uklar og overlappende begrepsbruk kan ha retoriske og ideologiske årsaker. Det er derfor behov for å "plassere" perspektivet på landskap og sted som arenaer for maktutøvelse innenfor bredere debatter om landskap og sted, både innenfor samfunnsgeografien, beslektede felt og fysisk planlegging/miljøforvaltning.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project