Back to search

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Marine knowledges in the Turkish Black Sea region and beyond. Further explorations into technology, power and identity.

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Manager:

Project Number:

149217

Application Type:

Project Period:

2002 - 2010

Location:

Prosjektet utforsker sammenhenger mellom kunnskaper, identitet og makt i kontekst av fiskerier i Tyrkia og havforskning i Tyrkia og Norge. Arbeidet er en direkte videreføring og videre utvikling av nylig fullført doktorgradsavhandling "Entangled Knowledge s of the Black Sea. Confrontation and Convergence between Turkish Fishermen and Marine Scientists". Hovedmålet for prosjektet vil være å bringe videre og konsolidere etnografisk funderte teoretiske perspektiv på kunnskap. Dette vil kreve noe ny datainnsa mling, men stipendiaten vil spesielt jobbe med analyse og teoretisk utvikling. Først og fremst skal stipendiaten utforske og teoretisere videre sammenhengen mellom kunnskaper og identiteter, og hvordan dette er knyttet til hvordan makt produseres og utøve s. Mye av dette arbeidet skal inkorporeres i en omarbeiding av doktorgradsavhandlingen til en bok. Noen underproblematikker vil hver utgjøre kjerne flere artikler. Stipendiaten ønsker også å utforske videre vitenskapelig kunnskap ved å studere hvordan sam menlignbar eller lik kunnskap og teknologi i lakse- og ørretoppdrett er forankret og håndtert i ulike vitenskapelige samfunn, henholdsvis i Trabzon/Tyrkia, og i Bergen/Norge.

Funding scheme:

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning