Back to search

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Senter for profesjonsetikk ved Høgskolen i Agder

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Number:

149289

Application Type:

Project Period:

2002 - 2005

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Prosjektet består av to deler som begge henvender seg til søkere på nasjonalt plan. Første del består av stipendiatarbeid og veiledning av stipendiater. Det vil bli utlyst forskningsterminer nasjonalt for korttidsstipendiater som inviteres til senteret f or intensivt arbeid over ett semester med profesjonsetiske temaer under veiledning av professor Pål Repstad (kompetanse i sosiologi, religionssosiologi og metode) og professor Paul Leer-Salvesen (kompetanse i etikk og systematisk teologi). Det søkes om mi dler til at to stipendiater kan oppholde seg ved instituttet hvert semester, 12 stipendiater over en periode på tre år. Naturlige søkere vil være fagpersoner med kjennskap til høgskolenes klassiske profesjonsutdanninger, for eksempel siviløkonomer, ingeni ører, lærere, sykepleiere, barnevernsarbeidere og sosionomer. Innen alle disse feltene er det allerede undervisning i etikk og arbeid med profesjonsetiske temaer på hovedfags/diplom-nivå, og også på høyere nivåer ved Høgskolen i Agder (HiA). Mulige søkere vil også være leger, eksempelvis fra regionens to sentralsykehus der fagpersoner ved høgskolen har vært involvert i arbeid med medisinsk etikk, eller prester som allerede er inne i høgskolen i videreutdanningsopplegg. Mulige søkere vil også være fagperso ner som allerede har kompetanse i etikk, og som ønsker å fordype seg i et spesifikt profesjonsetisk felt. Eksempelvis filosofer og teologer som vil bruke et semester på å studere etiske dilemmaer innen ingeniørfag eller barnevernsfeltet. Profesjonsetiske temaer som kan egne seg for intensiv bearbeiding over ett semester vil dels være deler av, respektive begynnelsen på større forskningsarbeider, dels avgrensete temaer som kan munne ut i tidsskriftsartikler etter avsluttet stipendperiode. Prosjektets and re del består i å forberede og arrangere et årlig forskerseminar i profesjonsetikk med deltakere fra nasjonal, eventuelt også nordisk kontekst. Institutt for teologi og filosofi ved HiA har god kompetanse i etikk og samfunnsfag. Begge instituttets profes sorer har dessuten samarbeidet med andre miljøer ved høgskolen om profesjonsforskning og profesjonsutdannelsesforskning. Hvis dette prosjektet realiseres, er det også naturlig å trekke veksler på den veiledningskompetanse og forskerkompetanse og etiske ko mpetanse som finnes i Avdeling for økonomi og samfunnsfag og andre avdelinger ved høgskolen.

Funding scheme:

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project