Back to search

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Profesjonsetikk og yrkesutøvelse

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Number:

149305

Application Type:

Project Period:

2002 - 2005

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

De profesjonelle forvalter store samfunnsressurser, og deres handlinger har store konsekvenser for borgernes liv og velferd. I yrkesutøvelsen forvalter de også visse verdier og normer og i stigende grad er det blitt tydelig at de selv tar, og å ta, stilli ng til normativt problematiske spørsmål. Ikke bare profesjonenes problematiske stilling mellom fag og politikk reiser betydelige etiske problemstillinger, men også den generelt økende samfunnsmessige kompleksitet, pluralisme og verdimessig dissens. De pro fesjonelle har betydelig autonomi i sitt virke og skal ikke bare handle med bakgrunn i dokumenterbar viten, men også på grunnlag av politiske, administrative og juridiske retningslinjer. Kvaliteten på profesjonsutøvelsen i mange velferdsprofesjoner er og så avhengig av at den enkelte tar sin subjektivitet i bruk. Et emosjonelt motiverende grunnlag er nødvendig både for å gi arbeidet liv og dynamikk, og for adekvat profesjonsutøvelse. Dette kravet om personlig involvering i profesjonsutøvelsen reiser vikti ge problemstillinger både av etisk og rettspolitisk karakter. Prosjektets mål er å skape et miljø som har et særlig ansvar for å løfte fram profesjonsetiske problemstillinger; verdivalg i yrkesutøvelse på områder der faglig og juridisk kunnskap ikke gir tilstrekkelig handlingsveiledning, og der skjønn og dømmekraft blir viktig for å kunne gjøre adekvate valg. Målet er å utvikle systematisk kunnskap om etiske kriterier og anvendelse av disse i konkrete handling- og beslutningssituasjoner.

Funding scheme:

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project