Back to search

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Områdeetikk - innsentivmidler til tverrfaglig undervisningstilbud

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Manager:

Project Number:

149316

Application Type:

Project Period:

2002 - 2005

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Prosjektet er områdeetisk og vil legg vekt på å styrke den tverrfaglige kompetansen i etikkundervisningen ved Det teologiske menighetsfakultet (MF). Det vil etter planen strekke seg over årene 2002-2004. Hvert semester vil det bli arrangert et tverrfaglig seminar om et områdeetisk tema, med deltakelse fra fagfolk og forskere innen det aktuelle område, sammen med MFs lærere. I vårsemesteret vil undervisningen foregå som seminar med 2 timer pr. uke, i høstsemesteret som seminar over en weekend. Emnene er he ntet fra MFs studieplaner for teologi og for hovedfag i kristendomskunnskap, og en foreløpig plan ser slik ut: <h>- 2002 I: Arbeidsetikk <h>- 2002 II: Etikk i religioner og livssyn <h>- 2003 I: Naturetikk <h>- 2003 II: Familie- og samlivsetikk <h>- 2 004 I: Politisk etikk <h>- 2004 II: Bioetikk I forbindelse med seminarene vil det bli utarbeidet egnet studiemateriell med tverrfaglig preg. Dette kan dels tjene som forberedelsesmateriell, dels kan det erstatte tidligere pensumlitteratur. Til dette arb eidet vil det bli ansatt en assistent på timebasis.

Funding scheme:

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project