Back to search

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Adventurous Expeditionists in Kosovo?Reconstructing Moral Reasoning and Agency of Norwegian Platoon Commanders in KFOR

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Manager:

Project Number:

149317

Application Type:

Project Period:

2002 - 2005

Funding received from:

Subject Fields:

Prosjektet skal undersøke hvordan yngre norske offiserer i den fredsstøttende operasjonen i Kosovo i 2001-2002 (KFOR IV/V) reflekterer etisk over den daglige tjenesten. To forhold ved denne vil bli nærmere undersøkt: a) opplevde dilemmaer i forhold til br uken av makt og stridsmidler, b) forholdet til og forståelsen av "fremmede" i misjonsområdet (sivilbefolkning, militære grupper, personer fra andre deltakernasjoner i KFOR, UNMIK, o.a.). Prosjektet vil undersøke hvorvidt og hvordan disse to forholdene sam menholdes og kan tenkes sammenholdt med en overordnet forståelse av hva det vil si å være offiser i denne bestemte operasjonen rolleforståelse). Dette vil bli gjort ved å anlegge et holdningsetisk/dydsetisk perspektiv der handlingsdilemmaer, holdninger ti l fremmede, yrkesforståelse og militære rammebetingelser inngår som elementer for å kunne utvikle en helhetlig forståelse av vesentlige etiske sider ved det å tjenestegjøre utenlands som ung norsk offiser. Prosjektet søker både å etablere empiri knyttet t il den aktuelle gruppen av offiserer, og fortolke denne på en slik måte at det vinnes teorisk innsikt. Prosjektet er yrkesetisk anlagt, med særlig interesse for militære utdanningsinstitusjoner og beslutningstakere på strategisk nivå. Det antas også at un dersøkelsen vil ha almen interesse, både for politiske beslutningstakere og for offentligheten nasjonalt så vel som internasjonalt.

Funding scheme:

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project