Back to search

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Forskerkurs i etikk og økonomi

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Number:

149319

Application Type:

Project Period:

2002 - 2005

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Senter for etikk og økonomi ved Norges handelshøyskole søker om midler til et årlig forskerkurs i etikk og økonomi. Formålet med kurset er å videreføre deler av den forskerutdanningen i etikk som har funnet sted i regi av Etikkprogrammet. Senteret ønsker dermed ta på seg ansvar for den delen av det nasjonale forskerutdanningsopplegg i etikk som er knyttet opp til økonomifaget. Kurset vil være åpent for alle, men er først og fremst beregnet på doktorgradsstudenter ved de ulike universiteter og høyskoler o g personer som arbeider med forskningsprosjekter innen skjæringsfeltet mellom etikk og økonomi. Siden kursserien betraktes som et ledd i det nasjonale forskerutdanningsopplegget vil det legges vekt på å få til et samarbeid med de andre økonomiske institus jonene i Norge, både med hensyn til utforming av kursene og for å sikre bredest mulig deltakelse.

Funding scheme:

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project