Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Markedstilpasset produksjon og optimal utnyttelse av norsk fôrkorn

Awarded: NOK 35.8 mill.

Hovedmålsettingen med dette 5-årige forsknings- og utviklingsprogrammet er å bedre matvaresikkerheten ved å øke andelen av egenproduserte kraftfôrråvarer til våre tradisjonelle husdyr og redusere faren for overproduksjon av fôrkorn. Denne målsettingen kan oppnås ved: 1. <.zeta.> øke andelen av norsk fôrkorn i kraftfôret. 2. <.zeta.> øke dyrkingen av hvete og rug For å kunne oppfylle hovedmålsettingen på en økonomisk optimal måte, kreves mer k unnskaper om hele produksjonskjeden. Vi vil ved dette programmet utvikle denne kunnskapen gjennom tre prosjekter: 1. Ernæringsmessige egenskaper ved stivelse i korn - effekt av genotype, miljøforhold og kraftfôrteknologisk behandling 2. Dyrkingspotensiale og bruksverdi av naken bygg og havre 3. Effekter av genotype og miljøforhold på fôrverdien ved dyrking av mathvete og matrug .De største FoU-utfordringene består i å forbedre de ernæringsmessige egenskapene til stivelse i fôrkorn. Målsettingen er å øke e nergiverdien og innholdet av protein i egenprodusert kraftfôr med henholdsvis 0,5 fôrenheter/100 kg og 0,25 % enheter pr. år. Dette vil øke egenandelen av kraftfôrråvarer med ca. 0,5 % enheter pr. år. Anvendelsespotensialet for prosjektresultatene er 75 - 90 mill kr pr. år.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land