Back to search

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Development of models to predict marine survival and return of salmon to Norway

Awarded: NOK 2.8 mill.

Laksen er en komponent i det marine økosystemet og er derfor underlagt dynamikken i dette. For å utvikle prediktive modeller for overlevelse og tilbakevandring av laks til Norge vil en bruke tilgjengelige dataserier på hydrografi, resultater fra havmodell ering, plankton produksjon, produksjon av andre pelagiske fiskearter som norsk vårgytende sild, makrell og kolmule. En vil også bruke tidsserier av data på laks som f.eks. overlevelse og vekstindikatorer. Prosjektet samarbeider med forskere fra USA og Can ada som arbeider med liknende problemstillinger for nord-amerikansk laks. Prosjektet vil bli koordinert med EU prosjektet SALMODEL, laksearbeidgruppen i ICES, andre relevante norske forskningsprosjekter, et USA-irsk samarbeidsprosjekt på laks, og pågående forskning i Storbritannia, Irland og Nord Amerika.

Funding scheme:

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project