Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Forbedring av slakteutbytte på lam gjennom utvikling av en kjøttlinje ved hjelp av datatomografi.

Awarded: NOK 1.3 mill.

En kjøttlinje på sau som er under etablering av Norsk kjøtt ved Senter for Husdyrforsøk ved NLH. Prosjektet vil belyse mulighetene for seleksjon av lam med stor kjøttfylde ved hjelp av 3-dimmensjonal datatomografi og samtidig gjennomføre grunnleggende stu dier av fett- og kjøtttilvekst av ulike kroppsdepoter hos sau ved scanning flere ganger gjennom vekstperioden. Prosjektet vil bygge opp en kjøttlinje med ca. 100 søyer av kjøttlinje (Nor X) samt 20 søyer av ren Texel, etablert gjennom embryoimport fra Dan mark og New Zealand. Gjennom doktorgradsutdanning av en stipendiat vil linja bli brukt til inngående tomografstudier av kjøtt- og fettilvekst samt studier av utvikling av de ulike muskler som bidrar sterkest til kjøttfyldeklassifisering hos lam. Lam vil b li totalscannet flere (3) ganger gjennom vekstperioden og analysert for fett, protein og beinutvikling. Resultatet av scanningen vil være det endelige seleksjonskriteriet av værlam for innsetting i seminavl (etter forutgående preseleksjon pga. ultralyd) s amt til bruk i den lukkede linja i besetningen på NLH. Gjennom bruk i semin vil en måle seleksjonsresponsen til linja i forhold til gjennomsnittet i norsk saueavl. Målkriteriet vil være en indeks som inneholder kjøttilvekst, k jøttfylde og tilveksthastigh et, dvs. farlinjeegenskaper. De grunnleggende studiene i besetningen vil også øke kunnskapen om fettavleiring og muskelutvikling på lam, og bidra til at næringen vil kunne foreta slakting på et klassifiseringsmessig gunstig tid spunkt. e foreta s lakting på et klassifiseringsmessig gunstig tid

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project