Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Bekjempelse av sjukdommer i salat med minst mulig bruk av kjemiske plantevernmiddel.

Awarded: NOK 1.2 mill.

Dyrking av salat har i løpet av få år blitt en betydelig del av norsk grønnsaksproduksjon på friland. I 2000 ble det omsatt norsk isbergsalat med en førstehåndsverdi på ca. 50 mill. kroner. Markedspotensialet for isbergsalat er økende, og prognosen for 20 01 tilsier en vekst på ca. 15%. Det er også en sterkt økende produksjon av andre salattyper, såkalte spesial salater. Produksjonen av salat er hovedsakelig lokalisert i Buskerud, Vestfold, Østfold og i Rogaland, men dyrkes også i mindre målestokk langs ky sten til Trøndelag. Et hovedproblem i produksjonen av isbergsalat på Østlandet de siste årene har vært salatbladskimmel forårsaket av algesoppen Bremia lactucae. Dette har resultert i at salat som normalt nesten ikke har blitt sprøytet, nå må behandles f lere ganger per år. I2001 ble det satt i gang et forprosjekt vedrørende salatbladskimmel, hvor varslingsmodeller og ulike plantevernmidler mot sykdommen ble testet i feltforsøk. Det er også behov for nærmere studier av soppens epidemiologi og smitteveier. Dette kan hjelpe os s til å forutse sykdommens omfang og utbredelse, og iverksette tiltak for å redusere skadeomfanget med minst mulig bruk av kjemiske plantevernmidler. I løpet av forprosjektet er det observert angrep av flere sykdommer på salat. Vi se r behov for en nøyere kartlegging av disse problemene i norsk salatdyrking. Det er mulig at også disse patogenene, i tillegg til salatbladskimmel, kan bli viktige skadegjørere i salatproduksjonen i årene fremover.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project