Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Etniske relasjoner i Nordre Nordland i historisk perspektiv

Awarded: NOK 4.6 mill.

Gjennom et flerfaglig prosjekt bestående av seks disiplinært forankrede delprosjekter (innenfor arkeologi, historie og sosialantrolopologi) vil en søke å klarlegge de historiske forutsetningene for dagens flerkulturelle samfunn i nordre Nordland, med hove dfokus på det lulesamiske samfunnet og dets samhandlingsrelasjoner med andre aktører og lokalsamfunn. På sentrale felt vil linjene bli trukket fram til en analyse av dagens situasjon. Sentrale dimensjoner som vil søkes kartlagt er: 1. Den tidligere mi sjonerings- og fornorskningspolitikkens betydning som rammevilkår for vedlikehold/endring av næringer og artikulering av etnisk tilhørighet 2. Innvirkningen fra moderniserings- og industrialiseringsprosessen på 1900-tallet 3. Utviklingen av sjøsam enes og reindriftssamenes rettigheter i møte med det norske rettssystemet 4. Endringer i formene for befolkningens artikulering av etnisk tilhørighet under innflytelse av de nevnte faktorene 5. Forekomsten av langvarige, "trege" strukturer m.h.t. tradisjonsoverføring innenfor det samiske samfunnet, særlig knyttet til forestillinger og verdier på det religiøsefeltet.

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project