Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energi-og kostnadseffektiv vannbåren varme i moderne boliger

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Manager:

Project Number:

149921

Project Period:

2002 - 2005

Location:

Prosjektet skal utvikle innovative systemløsninger og produkter for vannbåren varme i moderne boliger som gir høyere energieffektivitet og lavere totalkostnader enn dagens løsninger og produkter. Prosjektet inkluderer tre FoU-oppgaver: Utvikle energi-og kostnadseffektive heteflater. Utvikle løsninger som bedrer varmeoverføringen fra det varme vannet i rørene, til heteflaten. Dette er viktig for effektiv utnyttelse av solvarme, varmepumper, biobrensel m.m. Utvikle kostnadseffektive, trinnlydsdempende sji kt som kan brukes i forbindelse med vannbåren golvvarme i etasjeskillere. Utvikle energi- og kostnadseffektivt reguleringssystem for vannbåren varme. Mye varme er lagret i et tungt golvvarmeanlegg. Denne varmemengde går tapt når det ikke er oppvarmingsbeh ov (f.eks. ved solinnstråling). Det skal utvikles løsninger som utnytter den lagrede varmemengden (f.eks. til forvarming av varmt tappevann). Utvikle integrerte løsninger for oppvarming og ventilasjon. Utvikle integrerte løsninger for vannbåren varme og v entilasjon. Et vannbårent varmeanlegg (tak- eller veggvarme) kan f.eks. varme opp tilluften fra et balansert ventilasjonsanlegg. Dette gir en lokal temperaturstyring av ventilasjonsluften, og bidrar til effektiv temperaturreguleringen irommet. Prosjektet gjennomføres i tre faser: - Fase 1: Konseptutvikling av ulike produkter og systemløsninger for vannbårne varme - Fase 2: Uttesting av lovende konsepter i NBIs energi-og miljølaboratorium - Fase 3: Utprøving av vannbårent varmesystem i nye bol iger (fullskala forsøksbygging).

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer