Back to search

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

DynamIT : Dynamiske informasjonstjenester for transportsektoren

Awarded: NOK 5.5 mill.

Næringslivet søker stadig fram til mer effektive logistiske løsninger for å opprettholde konkurransekraften. I denne sammenheng stilles det strenge krav til forutsigbarhet og punktlighet i transporttjenestene. Transporten er en av de aspekter ved produksj onen av varer og tjenester som er minst forutsigbar. Informasjon om de aktuelle forholdene i transportsystemet vil bidra til å redusere denne usikkerheten. Med "de aktuelle forholdene i transportsystemet" forstår vi sanntids eller dynamisk transportinform asjon knyttet til fremkommelighet, vær, veg og føreforhold. I prosjektet vil Statens vegvesen samarbeide med næringslivspartnere om utvikling av nye informasjonstjenester basert på dynamisk trafikkinformasjon. I prosjektet inngår to demonstratorer hvorav en er knyttet til avviklingsforholdene i bymessige områder, mens den andre er knyttet til næringstransport på riksvegnettet. Målet med demonstratorene er å teste ut hele verdikjeden fra registrering av rådata, via algoritmer for kvalitetssikring og analy ser, til dynamisk informasjon. Det inngår også i prosjektet å kartlegge organisatoriske forhold med tanke på avklaring av ansvar og eierforhold knyttet til dynamisk informasjon. I dette ligger utvikling av mulige samarbeidsmodeller basert på en OPS-model l (offentlig og privat samarbeid) hvor Statens vegvesen og private aktører sammen kan bidra til utvikling av informasjonstjenester til nytte for transportsektoren.

Funding scheme:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project