Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Tilstandsbasert vedlikehold og reinvesteringer i nett

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Number:

149938

Project Period:

2002 - 2006

Organisation:

Location:

Subject Fields:

Partner countries:

Sammendrag av prosjektets aktiviteter: 1. Kabler/kraftledninger: - Kartlegge tekniske/økonomiske konsekvenser av miljøfaktorer og miljømotiverte tiltak for kraftnett. - Utvikle miljøvennlige forlegningkonsepter som muliggjør enkel reparasjon og skjøti ng samt fjerning av kabler. - Vurdere teknisk/økonomiske forhold inkl. langtidsegenskaper for nye universalkabler. - Utvikle nye kostnadseffektive metoder for lokalisering av oljelekkasjer. - Utvikle et kostnadseffektivt kraftledningskonsept med BLX for r egionalnett. - Gjennomføre laboratorieforsøk, utvikle modeller som underlag for vernekonsept for lynoverspenninger tilpasset 132 kV BLX anlegg. - Bygge 132 kV pilotanlegg med BLX, oppgradert fra eksisterende 66 kV linje hos HelgelandsKraft AS . - Utarbeid e oversikt over alle elektriske og mekaniske premisser og spesifisere retningslinjer for utforming/design og dimensjonering av kraftledninger. - Utvikle nye estetiske utforminger av kraftledninger for regionalnett tilpasset avbruddsfritt vedlikehold. - Ut vikle konsepter for fargebelegg på kraftledningskomponenter med forbedrede visuelle egenskaper som er kostnadsbesparende, driftssikre og samtidig gir økt overføringsevne. 2. Nye strategier pga endrede rammebetingelser: - Utvikle metoder, analysere og kostnadsoptimalisere strategier for vedlikehold av kraftledninger. Gjennomføre konkrete beregningstilfeller. - Utvikle metoder, analysere og kartlegge risiko for havari og kostnader pga klimapåkjenninger ved ulike strategier for vedlikeholdsutskifting fo r kraftledninger. Gjennomføre konkrete beregningstilfeller. 3. Overvåking og kontroll: (drives i egen regi hos Statnett i 2 år).

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer