Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Muligheter Helgeland

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Number:

149939

Project Period:

2002 - 2006

Organisation:

Location:

Subject Fields:

Hovedprosjektet er delt i to prosjekter: 1. Utvikling av nye miljøvennlige vannkraftprosjekter 2. Miljøtilpasning og miljømessig oppgradering av energianlegg - grønn energi Under prosjekt 1 er definert tre delprosjekter: 1.1 Utvikling av nye van nkraftprosjekter - på natur og lokalsamfunnets premisser - Identifisere bruker- og miljøinteresser, utvikle optimale planprosesser, verktøy for optimalisert flerbruk 1.2 "Energigjenvinning" ved hjelp av mini- eller småkraftverk - Hvordan kompense re for tapt produksjon som følge av slipp av minstevannføring ved bygging av mini- og småkraftverk. - Beskrive aktuelle løsninger og vurdere netto miljøgevinster 1.3 Miljømål som utgangspunkt for vurdering av kraftutbygging - EUs vanndirektiv med kra v om fastsetting av miljømål for vassdrag legges til grunn. - Drøfting av aktuelle miljøparametere. Utprøving av metoder i eksempelvassdrag. Under prosjekt 2 er definert to delprosjekter: 2.1. Utvikling av kriterier/metoder for miljøklassifisering a v energibærere - Gjennomgang av erfaringer med miljøklassifisering og miljømerking - Utvikling av miljøkriterier som kan beskrive forholdene objektivt og på en sammenlignbar måte - Forslag til kriteriesett prøves ut på eksempelanlegg 2.2. Mil jøregnskap for energibransjen - Gjennomgang av miljøregnskapssystem for andre utvalgte sektorer, vurdering av overføringsverdi - Drøfting og valg av parametere som gir et dekkende bilde av virksomheten

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer