Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Leveringskvalitet i nettet

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Number:

149954

Project Period:

2002 - 2006

Organisation:

Location:

Subject Fields:

Partner countries:

De årlige tapene på grunn av avbrudd og spenningsproblemer i kraftnettet i Norge estimeres foreløpig grovt til 2 milliarder kroner. Basert på relativt omfattende tidligere undersøkelser har en anslått at langvarige avbrudd medfører tap/kostnader på ca 1 m illiard kroner pr år. At kortvarige avbrudd og spenningsforstyrrelser også forårsaker tap på til sammen ca 1 milliard kroner pr år, er et anslag med større usikkerhet, selv om dette antas å være et forsiktig anslag. Prosjektet skal blant annet bidra med s ikrere underlag for samfunnsøkonomiske kostnader forbundet med strømbrudd og spenningsforstyrrelser. En av utfordringene til prosjektet er også å bidra til å redusere disse kostnadene. Nyverdien av elkraftsystemet i Norge, eksklusive kraftstasjonene, er beregnet til ca 150 milliarder kr, og en forventer betydelige besparelser mht investeringer ved å kunne oppgradere deler av kraftnettet til en høyere utnyttelsesgrad mht overføring og distribusjon av elektrisk kraft. Prosjektet vil kunne bidra med helt ny teknologi uten sidestykke både nasjonalt og internasjonalt, og det planlegges derfor også flere dr.grad studier i regi av prosjektet. Avhengig av tilgjengelig finansiering til prosjektet planlegges 3 til 5 dr.grader. Minst en av disse søkes gjennomfør t utenfor Norge.

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer