Back to search

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Fra hjem til institusjon: Pasientautonomi og legers skjønnsmessige vurderinger

Awarded: NOK 1.6 mill.

Hvem bør ha ansvaret for beslutninger som tas om hvorvidt det skal søkes om institusjonsplass for eldre og pleietrengende? Dette spørsmålet er knyttet tett opp til problemstillinger rundt autonomi, siden mange eldre vil være svekket mentalt (aldersdemens) og ute av stand til å ta avgjørelser på egne vegne. Hvordan kan en danne seg en velbegrunnet oppfatning om hva som vil være en annens beste når pasienten ikke selv kan korrigere denne oppfatningen? Når er det legitimt å fatte beslutning om å søke institu sjonsplass uten å vektlegge pasientens ønsker? Hvilke etiske forpliktelser har legen overfor pasienten? Disse spørsmålene vil bli underkastet en teoretisk analyse. Gjennom en empirisk undersøkelse vil prosjektet kartlegge hvordan legen som signerer søkna dspapirene i denne prosessen, faktisk forholder seg til disse spørsmålene. Loven om pasientrettigheter inneholder krav om samtykke ved helsehjelp. Den normative og den empiriske analysen vil danne grunnlaget for en diskusjon om forholdet mellom legens eti ske forpliktelser og juridiske ansvar med hensyn til beslutninger vedrørende bosituasjonen til pasienter uten samtykkekompetanse. Prosjektet kaster lys over sider ved eldreomsorgen som vil berøre stadig flere ettersom antall eldre øker. Prosjektet vil bli gjennomført som et tverrfaglig samarbeid mellom fagdisiplinene filosofi, sosiologi og medisin.

Funding scheme:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project