Back to search

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Evaluering av forsøksprosjektet "Konflikt og forsoning" - et prosjekt for alternativ behandling av saker etter Barnelovens kap. 5 og 6

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Manager:

Project Number:

150169

Project Period:

2002 - 2008

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Det er i dag bred enighet om at barns utvikling og helse utsettes for en stor skaderisiko ved vedvarende å bli eksponert for foreldrenes tvist om dem. Det er også en vanlig erfaring at i tvister om omsorg, foreldreansvar og samværsrett, er konfliktnivået høyt, og at motsetningsforholdet ofte forsterkes mens saken er under behandling ved domstolene. Ved Indre Follo herredsrett har det i fire år pågått et forsøksprosjekt hvor en har søkt å tilrettelegge saksbehandlingen slik at konfliktnivået reduseres og barnas forhold til foreldrene avklares i en forpliktende avtale. Ca. 50 saker er blitt behandlet gjennom dette forsøksprosjektet, benevnt "Konflikt og forsoning", og langt de fleste har latt seg løse i minnelighet. Det prosjekt det søkes støtte til er et evalueringsstudium av dette forsøksprosjektet. Denne undersøkelsen vil søke å belyse hva ved arbeidsmodellen som synes å bevirke at saker lar seg løse i et stort omfang, og å identifisere de virksomme elementene ved forhandlingenes rammebetingelser og ve d forhandlingsprosessen. Dernest å beskrive hva som kjennetegner de løsninger som fremforhandles, og vurdere hvorvidt de løsninger som foreldre kan enes om og som derfor reduserer og/eller opphever deres konflikt, også har det antatte resultat at omsorgen for barna blir bedre på så vel kort som lang sikt.

Funding scheme:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project