Back to search

SIP-Strategiske instituttprogram

Økt verdiskapning av marine ressurser gjennom utnyttelse av ny teknologi. Kompetansebygging ved Møreforskning Ålesund. Videref. i DL 166152

Awarded: NOK 2.7 mill.

Marin sektor er et nasjonalt satsingsområde innen forskning og utvikling. Det er en målsetning å øke verdiskapningen fra de marine ressursene. Dette kan blant annet skje gjennom kompetanseheving og forskning relatert til ny teknologi for å frambringe nye og forbedrede produkter og nye distribusjonsmåter. Programmet har som hovedmålsetning å styrke Møreforskings kompetanse innen innovasjonsrettet marin forskning og videreutvikle marin bioteknologi og levende sjømat som satsingsfelt for instituttet. Dette skal skje gjennom oppbygging av forskerstaben, faglig kvalifisering, samarbeid nasjonalt og internasjonalt, vitenskaplig arbeid og publisering. Gjennom to instituttprosjekter er vi godt i gang med å utvikle kompetanse innen marin bioteknologi for anvende lse innen sjømatforedling og utnyttelse av marine biprodukter, samt innen biologi i kombinasjon med teknologiske løsninger for lagring, oppfôring og transport av levende sjømat. Det er viktig å få etablert en solid kompetanseplattform på de prioriterte om rådene for Møreforsking, og det søkes derfor om videreføring av vårt innovasjonsrettede SIP-program.

Funding scheme:

SIP-Strategiske instituttprogram

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project