Back to search

SIP-Strategiske instituttprogram

Innovation - Coastal Futures

Awarded: NOK 2.7 mill.

Prosjektet skal bygge opp instituttets kompetanse om innovasjoner i perifere naturressursbaserte regioner. Det vil bli lagt vekt på teori- og metodeutvikling på internasjonalt nivå. I tillegg vil en gjøre delstudier av innovasjonsprosesser som i dag er i gang - særlig i Nord-Norge - og som har potensiale for økt verdiskaping i etablerte tradisjonelle og nye næringer. Programmet må sees i lys av den nasjonale satsingen på de nye marine næringene, men også sees i forhold til det økonomiske potensialet som ligger i alternativ utnytting av naturressruser i f.eks. reiselivssammenheng og i nye energikilder med mer. Prosjektet skal bidra til utvidet faglig nettverk til andre internasjonale innovasjonssaktører. NORUT Samfunnsforskning skal også arrangere to int ernasjonale og to nasjonale konferanser om temaet og bringe kunnskapen i kontakt med regionale og nasjonale brukere.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

SIP-Strategiske instituttprogram

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project