Back to search

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Norsk Trevirke som råstoff - Verdiskapingspotensial og industrielle muligheter (Bidrag til IE-prosjekt 143920/213)

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Number:

150380

Application Type:

Project Period:

2001 - 2006

Location:

Skogbruk og skogindustri er en betydelig næring i Norge med en sysselsetting på ca 32.500 årsverk og med en eksportverdi på ca 15 mrd. kroner. Markedspotensialet for trebaserte produkter er stort både nasjonalt og internasjonalt. En høyere utnyttelse av s kogressursene er imidlertid avhengig av en forbedring av lønnsomheten innen næringen. Kravene til kvalitet er økende, og dette gjør det nødvendig å ha bedre kontroll på hva som inngår i produksjonen. Det settes derfor krav til økt kunnskap og komptetanse om virkesegenskaper innen hele verdikjeden i næringen. Med utgangspunkt i virkeressurser som finnes i en slik mengde at de gir grunnlag for en industriell utnyttelse, vil prosjektet danne et helt nødvendig grunnlag for en forbedret industriell utnyttels e av råstoffet gjennom økt kunnskap om virkeressursene, både med hensyn til å forbedre eksisterende produkter, men også for å finne frem til nye anvendelsesområder for trevirket. Videre vil det bli arbeidet med å finne frem til sortiment og logistikksyst emer for tre- og treforedlingsindustrien slik at råstoffet i større grad blir tilpasset det endelige produktet. Det vil også bli initiert aktiviteter mht.å se på nye muligheter for industriell utnyttelse av norsk virke, spesielt for virkessortimenter som i dag er vanskelige å omsette industrielt.

Funding scheme:

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project