Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Bruk av fangvekster for å redusere vintertap av nitrogen og fosfor fra kornareal i Norge.

Awarded: NOK 2.0 mill.

Norge forplikter internasjonalt å redusere utslipp av nitrogren (N) og fosfor (P) til Nordsjøområdet. På landbruksareal gis det derfor økonomisk støtte til dyrking av fangvekster som tar opp næringsstoff etter at hovedkulturen har avsluttet sitt aktive opptak. Opptak av N og P fra jord om høsten er likevel ikke tilstrekkelig for å unngå tap av næringsstof f fra landbruksareal. Fangvekstenes evne til å holde på næringsstoffene gjennom vinteren og frem til neste vekstssesong er av helt avgjørende betydning. Valg av pløyetidspunkt er også viktig. I dag gis bare tilskudd for vårpløying på areal med fangvekster . På jord med liten erosjonsrisiko kan kanskje sein høstpløying være et godt alternativ for å minimere tap av næringsstoff. I prosjektet skal vi gjennom laboratorie- og feltforsøk bestemme betydningen av nord-skandinavisk vinterklima på: 1. Fangveksters evne til å holde på N og På fra en vekstsesong og frem til neste, og 2. Valg av optimalt tidspunkt for nedpløying av fangvekster Dette er områder som hittil ikke er tilstrekkelig belyst, men som er helt sentrale for å evaluere fangvekster som metode for å redusere tap av N og P fra norske kornareal. Med utgangspunkt i norske klimaforhold, vil vi i prosjektet belyse spørsmål av internasjonal interesse. Prosjektet vil ha meget stor samfunnsmessig nytte ved at bevilgende myndigheter gis et styringsverktøy for å optimalisere bruk av økonomiske virkemidle r slik at norske internasjonale forpliktelser kan ivaretas.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project