Back to search

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Almenhetens kjønn - en slags resepsjonsstudie av kulturelle representasjoner av kjønn og seksualitet.

Awarded: NOK 1.9 mill.

Selvom en kanskje knapt enser det, så florerer ulike billedfremstillinger av kjønn, seksualitet, hetero/homo/trans/queen, rase/etnisitet/kultur, kropp, barn/voksen, kjærlighet, vold etc. i underholdningskulturen og det offentlige rom. Disse mangfoldige kj ønnskulturelle representasjonene kan betraktes som både taust og kraftfullt tilstedeværende samtidig som en "bit" av normalkulturen. Det er dette som er tema for prosjektet, basert på en antakelse om at disse billedfremstillingene uttrykker noe om - og "b etyr noe" - for våre forståelser av "normalt/u-normalt", - av "oss" versus "dem". Det empiriske utgangspunktet er et strategisk utvalg av billedfremstillinger -først og fremst fotografiske - av kjønn og seksualitet fra 1970-årene og til idag, inkludert n oen blikk lengre bakover i tid. Datamaterialet vil settes sammen på en slik måte at det viser endringer i kulturelle representasjoner og deres legitimitet over tid, samt mangfoldet og spennvidden i slike uttrykk i dag. Grunnlagsempirien vil gjøres til gje nstand for en diskursanalytisk innrettet innholds- og uttrykksanalyse. Hensikten er å belyse forskjellige problemstillinger knyttet til kultur, kjønn, kropp, seksualitet, identitet etc., samt å teoretisere rundt (ulike forståelser av) kjønns- og seksualit etskategoriene. Begrepene kultur, kontekst, relasjon og kontinuum er sentrale. Andre stikkord kan være forholdet mellom endring og stabilitet, og mellom holdninger og adferd (eller generelt vs. konkret). Det er meningen å utvikle et teoretisk rammeverk so m kan gripe forholdet mellom kulturelle normer og aktørers selvforståelse og handlingsrom.

Funding scheme:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project