Back to search

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Familiebasert omsorg for barn: Kjønnsforhandlete praksiser som kontekstualisert samspill.

Awarded: NOK 1.1 mill.

Organisering av omsorg for barn er ett av de områdene der endringer i retning større likestilling mellom kvinner og menn har hatt stor betydning. Og omsorg for barn er noe det forhandles om, både i politikken og i privatlivet, og noe det strides om, både i politikken og privatlivet. Deling er et ideal, og ideer om at "mor er best", ut fra en kvinnelig essens, viker plassen. Er det blitt slik at omsorg i kjølvannet av kjønnsnøytraliseringen blir behandlet som et tomt noe, som lett kan deles mellom kvinner og menn, og som det er rettferdig at hun og han får like mye av? Det argumenteres for at det trengs innholdsmessig kunnskap om den familiebaserte omsorgen, for å knytte forbindelser mellom spørsmål om likestilling, deling osv. og de mer utviklingspsykolo giske spørsmål om hvordan ulike omsorgsarrangementer er for barna det gjelder. Prosjektet skal gjennomføres som en metaanlyse av et utvalg allerede gjennomførte studier av "omsorg på norsk". Det er undersøkelser som tar for seg hverdagslivets praksiser o g rutiner, slik de blir oppfattet og omtalt av familiens medlemmer. Prosjektet tar sikte på å tydeliggjøre kunnskapsbidraget som ligger i disse undersøkelsene, og vil analysere de forståelser og praksiser som ligger i samspillet mellom kvinnelige og mannl ige foreldre, og i samspillet mellom foreldre og barn.

Funding scheme:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project